YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT  8.8.2020

 

Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan aina, kun JM Autolasi Oy (Y-tunnus: 3124707-3, jäljempänä ”Myyjä”) myy ja toimittaa tuotteita toiselle elinkeinonharjoittajalle (jäljempänä ”Asiakas”), elleivät Myyjä ja Asiakas (jäljempänä ”Osapuolet”) ole kirjallisessa sopimuksessa (jäljempänä ”Sopimus”) toisin sopineet.

Näitä Ehtoja sovelletaan siten lähtökohtaisesti kaikkiin tarjouksiin, hintapyyntöihin, tilausvahvistuksiin, tilauksiin, sopimuksiin, toimituksiin ja palveluihin. Sopimus ja Ehdot muodostavat sopimuskokonaisuuden. Mikäli sopimus ja ehdot ovat joltain osin ristiriidassa keskenään, sovelletaan silloin ensisijaisesti sopimuksen ehtoja.

Mahdollisia asiakkaan vakioehtoja tai muita yleisiä ehtoja ei noudateta. Nämä sopimusehdot astuvat voimaan myyjän kaikissa tuotteiden toimituksissa 8.8.2020 alkaen.

 

TARJOUS JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

 

Myyjän tekemä tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu tai ellei tarjouksessa ole muuta mainittu. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä.

Sopimus syntyy, kun

1) Osapuolet ovat tehneet kirjallisen Sopimuksen, tai

2) Asiakas on hyväksynyt todistettavasti Myyjän tarjouksen kirjallisesti tai sähköisellä viestillä, kuten sähköpostilla tai

3) Asiakas tilaa tuotteita myyjän verkkokaupasta.

 

Asiakkaan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, sopimuksen katsotaan syntyneen myyjän tarjouksen mukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti ja nimenomaisesti muuta vahvistanut.

Tarjous sekä siihen liittyvät laskelmat, muut asiakirjat ja näihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää tarjousta tai sen sisältämiä tietoja myyjän vahingoksi. Tarjoukseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin sovelletaan näiden ehtojen salassapitosäännöksiä.

 

SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti kummankin osapuolen suostumuksella.

 

HINNAT

 

Tuotteiden hinnat on määritelty tarjouksessa, Sopimuksessa tai erillisessä hintaliitteessä. Ellei hintaa ole sovittu, hinta on myyjän veloittama käypä hinta. Hinnat ovat voimassa neljäntoista (14) päivän ajan tarjouksen antamisesta lukien. Ilmoitettuun hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Myyjällä on oikeus hinnoitella tuotteitaan tarjouksesta poikkeavasti sen voimassaoloajan jälkeen.

Myyjällä on oikeus periä toimitukseen ja tavaran käsittelyyn liittyvä toimitus-, pakkaus- ja kierrätysmaksu kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

 

KAUPPAHINNAN TARKISTAMINEN

 

Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarkistaa osapuolten välillä sovittuja kauppahintoja, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut myyjästä riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen asiakkaan maksusuoritusta. Jos kauppahintaan vaikuttavat valuuttakurssit muuttuvat, myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa sen kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole vastaanottanut asiakkaalta vähintään yhtä (1) arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun eräpäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän valuuttakurssin mukaan.

 

MAKSUEHDOT

 

Ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, maksuehto on neljäntoista (14) päivää netto. Viivästyskorko määritellään korkolain mukaisesti.

 

LASKUHUOMAUTUKSET

 

Laskua koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa siitä lukien, kun lasku on toimitettu.

 

TOIMITUSAIKA

 

Ellei Osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

1) Sopimuksen tekopäivästä;

2) ennakkomaksun suorittamisesta; tai

3) siitä kun asiakas on antanut myyjälle toimituksen kannalta välttämättömät tiedot.

 

 Ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms-ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tuotteet ovat asiakkaan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa.

Myyjä voi tehdä osatoimituksia, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

 

OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

 

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan tullut maksetuksi myyjälle.

 

VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN

 

Vaaranvastuu kaupan kohteena olevista tuotteista siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet on luovutettu asiakkaalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi. Ellei tuotteita luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu asiakkaasta tai asiakkaan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä on edellytetty luovutuksen mahdollistamiseksi.

 

VAKUUTTAMINEN

 

Osapuolet huolehtivat tuotteiden vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti.

 

ASIAKKAAN VIIVÄSTYS

 

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään tuotteiden toimitusta asiakkaan puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa tuotteet alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti. Myyjällä on lisäksi oikeus korvaukseen toimituksen viivästymisen aiheuttamista kustannuksista, kuten esimerkiksi kurssitappiosta, varastointikuluista ja tuotteiden vanhenemisesta aihetuvasta vahingosta.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu myyjän puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus pidättäytyä jatkotoimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai asiakas on antanut hyväksyttävän vakuuden tuotteiden toimittamisesta. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun asiakkaan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että asiakkaan suoritus tulee viivästymään olennaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää korvausvaatimuksia tämän johdosta.

 

MYYJÄN VIIVÄSTYS

 

Myyjä toimittaa tuotteet asiakkaan ilmoittamaan tilausosoitteeseen myyjän käyttämillä kuljetuspalveluilla ja kuljetussopimuksilla. Myyjällä on oikeus muuttaa tavaran sopimuskuljettajia sekä määrittelemään tuotteiden pakkaustavan. Tuotteiden toimitusaikataulut ovat ohjeellisia, eivätkä ne sido myyjää. Asiakas on velvollinen vastaanottamaan ja maksamaan tilatun tavaraerän riippumatta tavaraerän toimitusaikataulusta tai kuljetusvaraumista.

 

TUOTTEIDEN SOVELTUVUUS ASIAKKAALLE

 

Asiakas vastaa siitä, että asiakas tilaa oikean tuotteen oikealla toimitusnumerolla. Myyjä ei vastaa tuoteluettelossa mahdollisesti olevan virheen aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista. Myyjä ei ole velvollinen varmistamaan, että tuotteet soveltuvat asiakkaan liiketoimintaan, vaan asiakkaan velvollisuutena on varmistua tuotteiden soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

 

TUOTTEIDEN OMINAISUUDET JA VIRHEET

 

Myyjä vastaa tuotteiden laadusta ja muista ominaisuuksista vain myyjän kirjallisesti antamien ja nimenomaan kyseessä olevaan kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Siltä osin, kun myyjä myy tai jakelee muiden valmistajien tuotteita, myyjä vastaa tuotteiden laadusta ja muista ominaisuuksista ainoastaan näiden tuotteiden valmistajien virallisten kirjallisten tuoteselosteiden mukaisesti.

 

ALIHANKINTA

 

Myyjällä on oikeus käyttää tuotteiden toimituksen mukaisten tehtäviensä suorittamisessa alihankkijaa.

 

ASIAKKAAN TARKASTUS- JA REKLAMAATIOVELVOLLISUUS

 

Asiakkaalla on velvollisuus tuotteet vastaanottaessaan tarkastaa huolellisesti tuotteiden oikeellisuus sekä niiden kunto. Jos tuotteet ovat joiltakin osin virheellisiä, tai toimitettu tavaraerä on puutteellinen, asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kirjallisesti ja välittömästi, kuitenkin viimeistään vastaanottopäivää seuraavan kahden (2) arkipäivän kuluessa.

Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tuote virheellisen tilalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia uutta toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alun perin sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Mikäli toimitus viivästyy myyjästä johtuvasta syystä, asiakkaan on reklamoitava viivästyksestä myyjälle viipymättä sopimuksen mukaisen toimitusajan päättymisen jälkeen. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää vaatimuksia myyjälle vedoten sellaiseen virheeseen tai viivästykseen, jota koskevan tarkastus- tai reklamaatiovelvollisuutensa asiakas on laiminlyönyt. Myyjä ei vastaa tuotteiden virheellisyydestä myöskään silloin, kun asiakkaan olisi tullut havaita virhe suoritetun tarkastuksen yhteydessä. Asiakas menettää oikeutensa vedota tuotteiden naarmuja ja eheyttä koskeviin virheväitteisiin vastaanotettuaan ja tarkastettuaan tuotteet.

 

PALAUTUKSET

 

Myyjä ottaa vastaan asiakkaan tilaamien oikein toimitettujen tuotteiden palautuksia seuraavien yksilöityjen ehtojen yhdessä täyttyessä:

1) Palautuksista on aina sovittava myyjän kanssa. Tuotteen palauttaminen on mahdollista ainoastaan myyjän toimittamalla palautuslähetteellä.

2) Palautettavien tuotteiden tulee olla uudelleenmyytävissä, virheettömiä ja niissä on oltava kiinnitettynä myyjän alkuperäinen tuotetarra.

3) Myyjällä on oikeus palautusta vastaanottaessa tarkastaa tuotteen oikeellisuus ja kunto. Mikäli palautetussa tuotteessa havaitaan virheitä tai puutteita, myyjä pidättää oikeuden muuttaa hyvityshintaa.

4) Palautettavien tuotteiden lista- ja sensoritarrapakkausten tulee olla avaamattomia.

5) Jos palautettavaa tuotetta on käsitelty aktivaattorilla, pohjustusaineella (primer) tai muulla käsittelyllä, ei tuotetta voida palauttaa myyjälle.

 

Myyjä hyvittää palautettavista tuotteista asiakkaalle seuraavasti:

– enintään yhden (1) viikon kuluttua luovutuksesta 90 % sovitusta kauppahinnasta

– enintään kahden (1) kuukauden kuluttua luovutuksesta 80 % kauppahinnasta

– enintään kuuden (4) kuukauden kuluttua luovutuksesta hyvityksen määrästä sovitaan tapauskohtaisesti myyjän ja asiakkaan välillä

– yli kuuden (6) kuukauden kuluttua luovutuksesta palautettavia tuotteita ei oteta vastaan

 

Palautettavista tuotteista veloitetaan rahtimaksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Jos myyjä on toimittanut asiakkaalle virheellisen tuotteen, myyjä hyvittää palautettavasta tuotteesta koko siitä maksetun kauppahinnan.

 

TUOTTEIDEN AIHEUTTAMA VAHINKO

 

Myyjä ei vastaa asiakkaalle tuotteiden laatuun tai ominaisuuksiin liittyvistä vahingosta muuten kuin siltä osin, kun myyjä on nimenomaisesti ja kirjallisesti antanut vakuutuksen tuotteen laadusta tai ominaisuudesta, tai tieto ilmenee tuotteen virallisesta tuoteselosteesta.

Myyjä ei vastaa tuotteiden soveltumisesta mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen. Myyjä ei vastaa tuotteiden aiheuttamasta vahingosta, kun tuotteet ovat asiakkaan hallinnassa ja vahinko kohdistuu

(1) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus tai

(2) Asiakkaan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen

(3) henkilöön tai henkilöihin, jos vahinko johtuu tuotteen virheellisestä käsittelystä tai huolimattomuudesta.

 

KOLMANNELLE OSAPUOLELLE AIHEUTUNUT VAHINKO

 

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta, asiakkaan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä ei vastaa asiakkaalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta. Kolmannen osapuolen esittäessä asiakkaalle tai myyjälle tämän kohdan mukaiseen vahinkoon perustuvan vaatimuksen, siitä on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

 

VÄLITTÖMÄT VAHINGOT

 

Myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu asiakkaan maksamaan kauppahintaan.

 

VÄLILLISET VAHINGOT

 

Myyjä ei missään tilanteessa ole velvollinen korvaamaan toimituksen viivästyksestä taikka toimituksen tai tuotteiden virheestä tai muusta sopimusrikkomuksesta asiakkaalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muita vastaavia seurannaisvahinkoja.

 

ASIAKKAAN OIKEUS PURKAA SOPIMUS

 

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä puutteita ole asiakkaan kirjallisen huomautuksen johdosta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa korjattu tai tuotteita ei ole toimitettu, on asiakkaalla oikeus purkaa sopimus.

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus myös, jos toimitus viivästyy myyjästä johtuvasta syystä siten, että siitä aiheutuu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Jos sopimuksen kohteena olevat tuotteet on valmistettu tai hankittu erityisesti asiakasta varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tuotteita hyväkseen muulla tavoin, saa asiakas purkaa sopimuksen myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos sopimuksen tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

 

MYYJÄN OIKEUS PURKAA SOPIMUS

 

Mikäli kauppahinnan maksu viivästyy olennaisesti määräajasta myyjästä riippumattomasta syystä, on myyjällä oikeus purkaa sopimus tai se osa sopimuksesta, jota koskevia tuotteita asiakas ei ole vielä vastaanottanut. Myyjällä on lisäksi oikeus purkaa sopimus myös, jos asiakkaan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että asiakkaan suoritus tulee viivästymään olennaisesti, asiakas tulee maksukyvyttömäksi tai asetetaan konkurssiin.

Myyjä voi purkaa sopimuksen, jos asiakas ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa kohtuullisessa määräajassa.

Myyjällä on lisäksi oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvollisuutta, mikäli tuotteiden tai niiden valmistamiseen käytettävien raaka-aineiden maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säännöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esimerkiksi tuontikatot ja – rajoitukset tai korotetut tullit).

 

YLIVOIMAINEN ESTE

 

Myyjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotteita, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö taikka muu sellainen este, jota myyjä ei kohtuudella voi voittaa, estää tuotteiden tai niiden osan toimittamisen. Myyjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotteita myöskään, jos niiden toimittaminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle tuotteiden haltuunsa saamisesta koituvaan etuun. Myyjä ei tällaisen ylivoimaisen esteen tapauksessa ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle tuotteiden toimittamatta jättämisestä aiheutunutta vahinkoa. Myyjä voi tällaisen ylivoimaisen esteen tapauksessa purkaa tuotteiden toimittamista koskevan sopimuksen ylivoimaisen esteen kestettyä neljä (4) viikkoa.

 

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman myyjän kirjallista ja etukäteistä suostumusta. Myyjällä on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

 

SÄHKÖINEN KAUPPA JA TUNNUKSET

 

Myyjän myöntämät sähköisen kaupan tunnukset antavat oikeuden tehdä sähköistä kauppaa ainoastaan sen asiakkaan lukuun, jolle ne on luovutettu. Tunnuksia ei saa siirtää kolmannelle. Myyjä pidättää oikeuden seurata verkkoliikennettä, joka tulee myyjän palvelimelle asiakkaille annetuilla tunnuksilla.

 

ILMOITUKSET

 

Kaikkien toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa ilmoituksen lähettäjä.

 

SALASSAPITO

 

Myyjä sekä asiakas sitoutuvat olemaan luovuttamatta kolmannelle osapuolelle sopimusta sekä siihen liittyviä tietoja tai muuta toiselta osaamansa luottamuksellista tietoa, ellei toinen osapuoli ole antanut etukäteistä kirjallista suostumustaan tietojen luovuttamiseen tai ellei laki, asetus, tuomioistuimen päätös tai virallinen viranomaisten toimesta esitetty pyyntö edellytä tietojen luovuttamista. Osapuolet sitoutuvat käyttämään toisen osapuolen luottamuksellista tietoa ainoastaan sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

 

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

 

Sopimukseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki sopimuksesta tai näistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada neuvotteluiden avulla ratkaistua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on antanut toiselle osapuolelle ilmoituksen riidan syntymisestä, riita ratkaistaan Uudenmaan käräjäoikeudessa.

 

JM Autolasi Oy Lepolantie 4, 03600 Karkkila Y-tunnus 3124707-3

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksy” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.